Αρχική Ανακοινώσεις Επικοινωνία Προσωπικά δεδομένα

ΑρχικήΌμιλοςΠολιτική Ποιότητας - ISO

Πολιτική Ποιότητας - ISO

Η χάραξη της Πολιτικής Ποιότητας και ο καθορισμός των αντικειμενικών Ποιοτικών Στόχων για τα παραγόμενα από την Εταιρεία προϊόντα, καθώς και ο υψηλός διοικητικός έλεγχος της εφαρμογής της Πολιτικής και της επίτευξης των στόχων, ανήκει στις Αρμοδιότητες του Υπευθύνου της Εταιρείας.

  • Να επιτυγχάνουμε τις απαιτούμενες προδιαγραφές (είτε αυτές είναι απόρροια  νομοθετικών απαιτήσεων είτε απαιτήσεων βάση συμβάσεων με τον πελάτη είτε προδιαγραφές οι οποίες καλύπτουν τα παραπάνω και θέτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο  της Εταιρείας).
  •  Να θέτουμε, να εξετάζουμε εκ νέου και να επαναπροσδιορίζουμε τους Αντικειμενικούς Στόχους Ποιότητας. 

  • Να προλαμβάνουμε την εμφάνιση μη συμμορφώσεων.

  • Να βελτιώνουμε συνεχώς όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Εταιρείας μας, από την υλοποίηση μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των διεργασιών.
  •  Να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του πελάτη μας ακόμα και πέρα από τις προσδοκίες του μέσω της εφαρμογής μεθόδων ενεργητικής προσέγγισης στοχεύοντας στη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του. 

Η ευθύνη της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και της υλοποίησης όλων των απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων καθώς και ο σχεδιασμός, ο τακτικός συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ανατίθεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας υπό την εποπτεία του Υπευθύνου της Εταιρείας.

Όλο το στελεχιακό προσωπικό της Εταιρείας αναλαμβάνει, από την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου, να κυκλοφορήσει την Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας στο προσωπικό ευθύνης του, να την αναλύσει και να την εξηγήσει.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ

Πιστοποιητικό ISO εδώ